20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάρτης

Έως 11 Μαΐου οι αιτήσεις

Παρασκευή, 06 Μάιος 2016 19:03 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σπάρτης

Εργατοτεχνικό προσωπικό αναζητά ο Δήμος Σπάρτης για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών. Πρόκειται για 20 θέσεις εργασίας για απασχόληση έως πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο για το μήνα Μάιο προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες του δήμου.

Γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της πρόσληψης.
- Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, από τις 5 έως και 11 Μαΐου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του ΚΥΡ
Το κλίκ της ημέρας
του ΚΥΡ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα