Έξι προσλήψεις εργατών στο Δήμο Ευρώτα

Υποβολή αιτήσεων στα γραφεία του δήμου

Τετάρτη, 02 Δεκέμβριος 2015 14:57 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Έξι προσλήψεις εργατών στο Δήμο Ευρώτα

Έξι άτομα εργατικό και τεχνικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του θα προσλάβει ο Δήμος Ευρώτα. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν έξι άτομα για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα με ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων. Για την πρόσληψη δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα διορισμού, ενώ οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα

Προθεσμία
και τόπος υποβολής αιτήσεων  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ευρώτα (Δ/νση: Σκάλα Λακωνίας τηλ: 27353-60035) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βασίλειος Σταθάκος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία πέντε ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.