Τρεις θέσεις εργασίας στο Μουσείο Νεάπολης

Προσλήψεις ενός αρχαιολόγου και δύο εργατών

Τρίτη, 14 Απρίλιος 2015 12:45 | | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Τρεις θέσεις εργασίας στο Μουσείο Νεάπολης

Στην πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδας-Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» έργου «Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών», προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Η σύμβαση έχει ισχύ για χρονικό διάστημα έως 30/6/2015, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση παράτασης του έργου και εφόσον υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις.

Συγκεκριμένα ανοίγουν μία θέση ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων και δύο θέσεις ειδικότητας ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών για στερεωτικές – αναστηλωτικές – ανασκαφικές εργασίες για το Μουσείο Νεάπολης.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στο γραφείο της γραμματείας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας (Δ/νση: Αγησιλάου 59 Σπάρτη, ΤΚ 23100, υπόψη κου Νικόλαου Αποστολάκου ή κας Ελένης Μπισμπή (τηλ. επικοινωνίας: 27310-25363). Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας από 14/4/2015 έως και 20/4/2015.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος