23 προσλήψεις εργατών στη Μονεμβασιά

Από το δήμο και την Εφορεία Αρχαιοτήτων

Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2015 20:58 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
23 προσλήψεις εργατών στη Μονεμβασιά

Στην πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού έως 20 ατόμων για το μήνα Απρίλιο, για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο, προχωρά ο Δήμος Μονεμβασίας για την κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης: 1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά, έως 30 Μαρτίου 2015, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας και στην αρμόδια υπάλληλο κ. Παναγιώτα Κολλιάκου.


3 θέσεις εργατών στο Κάστρο
Εξάλλου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας θα προβεί στην πρόσληψη τριών ειδικευμένων εργατών για οικοδομικές - στερεωτικές εργασίες. Συγκεκριμένα, οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων στο Κάστρο Μονεμβασίας, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης έως 31/10/2015.


Υποβολή αιτήσεων
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αγησιλάου 59, Σπάρτη, ΤΚ 23100 (υπόψιν κου Παπαστρατάκου Νικολάου - τηλ. επικοινωνίας: 27310 - 81128).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως και 31 Μαρτίου 2015.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
του Ηλία Μακρή
Το κλίκ της ημέρας
του Ηλία Μακρή
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Σπανός Γεώργιος